کاغذ

با استفاده از کاغذ‌های مربع شکل می‌خواهیم بوکمارک‌هایی به شکل حیوانات درست کنیم و از آن در مطالعه استفاده کنیم.

با استفاده از یک کاغذ مربع اریگامی قلب درست کرده‌ایم که می‌تونیم به‌عنوان بوکمارک از این اریگامی استفاده کرد.

«دنیل پاپولی» هنرمندی است که با کاغذ، دنیایی دیگر می‌آفریند و مخاطبش را با موج‌های پیچیده به یاد دریا، باد یا شن‌های بیابان می‌اندازد.