هنر‌های دستی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توجه به صنایع دستی روستایی در سند تدبیر و توسعه و اقتصاد مقاومتی، حمایت از هنرهای دستی در روستاها را در اولویت برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی عنوان کرد