صنایع دستی شیراز

معاون اداره کل میراث فرهنگی فارس بر لزوم کسب نشان بین المللی جغرافیای صنایع دستی برای تمامی هنرهای سنتی این استان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه خاستگاه بسیاری از هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور، فارس است می توان نشان بین المللی و ملی جغرافیای صنایع دستی را به نام شهرستان های این استان ثبت کرد.