اریگامی

با استفاده از یک کاغذ مربع اریگامی قلب درست کرده‌ایم که می‌تونیم به‌عنوان بوکمارک از این اریگامی استفاده کرد.